TERMS & CONDITIONS

Algemene Voorwaarden Infected Agency 2021

1. Op alle overeenkomsten gesloten tussen partij 1: Infected Agency (hierna Agency te noemen), partij 2: Opdrachtgever (hierna Opdrachtgever te noemen), en partij 3: Artiest (hierna Artiest te noemen), zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtgever verklaart bij het akkoord geven per mail, fax of post op de bevestiging van zijn/haar telefonische boeking, dan wel online boeking, alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

2. Optie.
De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een optie te plaatsen voor een optreden van Agency of artiest op een bepaalde datum. Deze optie betekent dat de opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende zeven (7) dagen een eerste recht heeft om Agency/artiest te boeken op de optiedatum. Indien een derde een boeking wil plaatsen op de optiedatum van de opdrachtgever, dan krijgt de opdrachtgever 48 uur de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. De opdrachtgever zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de opdrachtgever niet binnen 48 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.

3. Opdrachten.
3.1 Opdrachten op elektronische wijze tot stand gekomen zijn eerst geldend vanaf het moment dat Opdrachtgever akkoord geeft aan Agency. Het akkoord kan opdrachtgever te kennen geven per mail, fax of post.
3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Agency ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Agency zijn bevestigd en daarbij door Opdrachtgever voor akkoord zijn getekend en per mail zijn verzonden naar Agency.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4. Optreden in het buitenland.
Agency behoudt zich het recht voor om een eventueel optreden in het buitenland voorrang te geven boven een reeds geboekt optreden. Dit recht kan door Agency slechts worden uitgeoefend nadat door Agency tijdig is gezorgd voor een volwaardig alternatief van vergelijkbare kwaliteit en gelijke kosten. Agency zal opdrachtgever hier tijdig schriftelijk of per e-mail van op de hoogte brengen en gezamenlijk met opdrachtgever het alternatief bespreken. Indien een optreden in het buitenland korter dan 8 weken voor het optreden voor opdrachtgever wordt geboekt, is voormeld recht niet van toepassing.

5. Betalingsvoorwaarden.
5.1 Betaling van de gage van de op elektronische wijze tot stand gekomen opdrachten vindt rechtstreeks plaats tussen Agency /artiest voor aanvang van de show tenzij anders schriftelijk of per email overeengekomen is met Agency.
5.2 Facturen ter zake van door Agency aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 7 dagen na factuurdatum en minimaal 10 dagen voorafgaand aan het optreden te zijn voldaan.
5.3 Betalingen per bank dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening van Agency/Artiest. Contante betalingen dienen vooraf te geschieden.
5.4 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Agency/Artiest is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand gerekend.
5.5 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan Agency/Artiest komen alle daardoor aan Agency veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze des verzocht onverwijld aan Agency zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van Agency worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €50.

6. Annuleringsrecht.
Annuleringen dienen te worden gedaan per fax of per aangetekend schrijven. Bij annulering door opdrachtgever zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform de volgende staffel:

Tijd van annuleren tot het moment van opdracht % verschuldigd van totaalbedrag;
-Langer dan 3 weken van tevoren 50 %
-Minder dan 3 weken van tevoren 100%

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij.

7. Prestaties Agency/artiest.
De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van Agency/artiest. Agency/artiest heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer/ limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

8. Garanties en verplichtingen.
8.1 Contacten tussen opdrachtgever en artiest dienen niet gebruikt te worden ten behoeve van vervolgopdrachten zonder tussenkomst van Agency.
8.2 Agency/artiest verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel. Agency garandeert dat alle beschrijvingen, foto’s, audio- en videomateriaal op de site https://www.infectedagency.nl representatief zijn voor Agency. Agency/artiest zal op tijd aanwezig zijn voor de show.
8.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
8.4 Indien Agency een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij te her leveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.
8.5 Agency aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
8.6 Indien Agency/artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Agency zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
8.7 Mocht door overmacht een artiest van Agency niet kunnen optreden, dan zal Agency u kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. Agency zal, indien artiest door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. Agency zal in een dergelijk geval alles in het werk stellen om een vervangende act van vergelijkbaar niveau op te laten treden.
8.8 Indien Agency krachtens voorgaande artikelleden aansprakelijk is jegens opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Agency aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.
8.9 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen zeven dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Agency is niet aansprakelijk voor druk- schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Agency als bindend.

9. Overmacht.
9.1 Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd. Het ontbreken van de vereiste vergunningen geldt niet als overmacht en opdrachtgever zal in dat geval de volledige afgesproken gage aan Agency uitbetalen.
9.2 Storingen in het bedrijf van de opdrachtgever tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, terroristische aanslagen, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Agency van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

10. Schadevergoeding.
10.1 Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur, vervoermiddelen, crew en toebehoren van Agency zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever en/of het aanwezige publiek, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.
Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Agency is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door opdrachtgever/huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de opdrachtgever/huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, indien Agency geen verwijt kan worden gemaakt voor het niet goed functioneren van de gehuurde apparatuur.
10.2 Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur, vervoermiddelen, crew en toebehoren van Opdrachtgever of derden, veroorzaakt door Agency en/of Artiest, wordt door Opdrachtgever volledig vergoed. Agency en/of Artiest is in geen enkele situatie aansprakelijk voor toegebrachte schade.

11. Recht van reclame.
Indien één van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 48 uur na afloop van het optreden per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant.

12. Aanwezigheidsduur Agency/Artiest.
In de gage inbegrepen zijn de vooraf afgesproken set tijden van Agency/Artiest. Deze vooraf afgesproken set tijden zijn bindend. Alleen in overleg met Agency/Artiest (wanner Agency/Artiest geen vervolg booking/afspraak heeft bijvoorbeeld) kan een set tijd worden verlengd. Voor elk (half) uur extra en/of buiten deze tijdsperiode zal bovenop de standaardgage een meerprijs van 100% per uur / 50% per half uur per artiest van Agency worden berekend tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

De staffel is als volgt:
-Vanaf 1-14 minuten extra worden geen extra kosten in rekening gebracht.
-Vanaf 15 minuten extra wordt het tijdsbestek gezien als een half uur extra, de fee wordt dus 150%

-Vanaf 40 minuten extra wordt het tijdsbestek gezien als een uur extra , de fee wordt dus 200%
-Vanaf 70 minuten extra wordt het tijdsbestek gezien als anderhalf uur extra, de fee wordt dus 250%
-Vanaf 100 minuten extra wordt het tijdsbestek gezien als twee uur extra, de fee wordt dus 300%
Met deze maatstaven gaat het gelijkmatig verder.

13. Overnachting Artiesten van Agency.
Indien sprake is van een reisafstand van tenminste 250 kilometer voor Agency/artiest (enkele reis), zal opdrachtgever voor Agency/artiest een hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikking stellen voor de nacht volgend op het optreden door Agency/artiest van Agency. Per lid van Agency zal een separate hotelkamer ter beschikking worden gesteld. De hotelfaciliteit is van een redelijke kwaliteit (tenminste twee sterren conform ANWB classificatie). Een andere regeling met betrekking tot overnachting is slechts mogelijk wanneer deze schriftelijk aan Agency is voorgelegd en wanneer deze schriftelijk door Agency is bevestigd.

14. Voorzieningen.
14.1 De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor de gehele Agency crew binnen een straal van 200 meter van de locatie. Indien er sprake is van te maken parkeerkosten, zal opdrachtgever deze aan Agency vergoeden.
14.2 Opdrachtgever zal voor aanvang van het optreden zorgen voor de realisatie van de hospitality rider van Agency/Artiest welke voor aanvang van het evenement door Agency aan Opdrachtgever geleverd is. Verder zal Opdrachtgever voor aanvang van het optreden zorgen voor een afsluitbare kleedruimte voorzien van stromend water voor de gehele crew van Agency. Mocht de kleedruimte niet mogelijk zijn dan dient dit maximaal een week voorafgaand aan het evenement aan Agency voorgelegd te worden.
14.3 De opdrachtgever stelt 5 gastenlijst plekken, voor de aanhang van Agency/Artiest, beschikbaar.

15. Veiligheid.
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van Agency, artiesten van Agency, crew en andere begeleiders. Werkplek Agency en kleedkamer zijn slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming hebben van Agency

16. Buma.
De BUMA rechten komen voor rekening van opdrachtgever.

17. Geldigheid op elektronische wijze gesloten overeenkomst.
Agency, artiest en opdrachtgever erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

18. Communicatie.
De communicatie vanuit Opdrachtgever naar derden moet ten alle tijden gedaan worden aan de hand van de door Agency/Artiest geleverde persbestanden (foto’s, persberichten, biografieën e.d.). Namen, vermeldingen, foto’s e.d. uitingen omtrent Agency/Artiest moeten ten alle tijden worden geverifieerd met de geleverde bestanden en waar nodig worden nagevraagd bij Agency/Artiest.

19. Formulieren.
Alle formulieren verzonden vanuit Agency/Artiest moeten door Opdrachtgever worden voorzien van een paraaf op elke pagina en een ondertekening op de laatste pagina, bijvoorbeeld rider, algemene voorwaarden e.d. Alle formulieren moeten 30 dagen voor optreden ondertekend worden ontvangen door Agency/Artiest.

20. Toepasselijk recht.
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Rotterdam.